Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ABEL-Computer s.r.o. se sídlem Opava, Oblouková 1, PSČ 746 01, identifikační číslo: 476 78 488, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4237 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vztah mezi prodávajícím a zákazníky firmy ABEL-Computer s.r.o. (dále jen „kupující“) a z něj vyplývající práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.abel.cz

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. V takovém případě platí pro obchodní vztah Všeobecné obchodní podmínky společnosti ABEL–Computer s.r.o.

1.3. Odchylky od těchto obchodních podmínek jsou platné a účinné jen tehdy, pokud jsou písemně potvrzeny oběma stranami. Tato odchylná ujednání pak mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Tyto obchodní podmínky platí v plném rozsahu, pokud si prodávající a kupující nedohodnou v písemné smlouvě některé podmínky jinak.

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

2. REGISTRACE

2.1. Kupující může přistupovat do svého uživatelského rozhraní také na základě registrace na webové stránce. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoliv jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek)

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ, UZAVŔENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní internetového obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. K cenám budou připočteny související poplatky uvedené u jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání zboží zvolí kupující detail produktu s jeho popisem a vyplní kupující objednávku ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávka obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (u vybraného produktu zvolí kupující množství a zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku)
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o vybraném doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“)

Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to zasláním kopie objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

3.4. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, apod.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.5. Smluvní vztah na základě kupní smlouvy vzniká mezi prodávajícím a kupujícím doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na uvedenou adresu elektronické pošty kupujícího.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž se tyto náklady neliší od základní sazby.

3.7. Objednávka je vždy považována za závaznou, není-li dohodnuto jinak.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • Dobírka – po obdržení zboží je cena zboží zaplacena v hotovosti řidiči přepravní společnosti v místě určeném kupujícím v objednávce.
 • Osobní odběr – většina nabízených produktů se nachází na externím skladě. Zboží je proto možné vyzvednout osobně a zaplatit jeho cenu (v hotovosti nebo bezhotovostní platební kartou) druhý pracovní den následující po obdržení zprávy o jeho expedici v prodejně ABEL v Opavě.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.4. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

5. DODÁNÍ ZBOŽÍ A LHŮTY

5.1. Zboží, které je uvedené jako skladem, je standardně expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů. U méně běžného nebo problematického zboží však tato lhůta nemůže být zaručena, neboť závisí na dalších distributorech a dovozcích. V případě nedostupnosti zboží nebo delší dodací lhůty může kupující stornovat objednávku telefonicky nebo e-mailem bez jakýchkoli sankcí.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru je zboží dodáno převzetím zboží kupujícím v prodejně prodávajícího.

5.3. Zboží je přepravováno dostupnými přepravní společnostmi. V případě, že kupující nebude zastižen řidičem přepravní společnosti, bude mu zanecháno oznámení ve schránce. Kupujícímu jsou zaslány informace na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce o čísle balíku a bezplatném telefonním čísle na přepravní společnost, s níž je možné domluvit se na změně místa či čase dodání objednaného zboží. Zboží je u přepravní společnosti uloženo po dobu min. 7 dnů.

5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než je uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Při převzetí zboží od přepravní společnosti je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.

5.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky přepravce.

5.7. Účtování přepravného

 • objednávka zboží mimo produkty ABEL:
  • hodnota objednávky do 6 000,– Kč bez DPH – Přepravné 145,– Kč bez DPH
  • hodnota objednávky nad 6 000,– Kč bez DPH – Přepravné zdarma
 • objednávka produktů ABEL:
  • hodnota objednávky do 1000,– Kč bez DPH – Přepravné 100,– Kč bez DPH
  • hodnota objednávky nad 1000,– Kč bez DPH – Přepravné zdarma

6. STORNO OBJEDNÁVKY

6.1. Storno objednávky ze strany kupujícího

6.1.1. Objednávku lze stornovat telefonicky, případně e-mailem, pokud je stav objednávky přijatá a zboží nebylo expedováno. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu výdajů prodávajícího spojené s vyřizováním objednávky, především prokazatelných nákladů spojených s expedicí zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době převzetí:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu – zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Výše uvedená ustanovení uvedená v bodě 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Veškeré nabízené zboží prodávajícího pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných právních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

7.5. V případě reklamace zboží uplatňuje kupující práva z vadného plnění v autorizovaných servisech, čímž se urychlí vyřízení reklamace. Kupující při zasílání zboží do servisu přiloží kopii daňového dokladu a dodacího listu společně s popisem závady. Kupující je povinen uvést také adresu, na kterou autorizovaný servis zašle opravený produkt zpět. Kromě uvedeného způsobu je možné uplatnit práva z vadného plnění také na adrese sídla prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Kupující jako spotřebitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, jež bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Taktéž nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a kupujícímu byla nemožnost odstoupení od takovéto smlouvy sdělena prodávajícím předem.

8.2. Nejedná-li se o případ, kdy nelze odstoupit od smlouvy, má kupující – spotřebitel u zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu podle § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

8.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ABEL–Computer s.r.o., Opava, Oblouková 1, PSČ 746 01 formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

8.4. Při odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží je povinen kupující odeslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5. Pokud odstoupí kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy peněžní prostředky přijaté od kupujícího. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající vrátí peněžní prostředky kupujícímu prostřednictvím poštovní poukázky nebo převodem na bankovní účet, pokud s tím bude kupující souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.6. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené, nést znaky používání či být jinak znehodnocené a musí být zabalené v originálních obalech spolu s veškerým příslušenstvím (návody, apod.). Ke zboží musí být přiloženy veškeré dokumenty včetně daňového dokladu a záručního listu. Zboží zasílané prodávajícímu zpět na dobírku nebude akceptováno.

8.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.8. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. Pokud již kupující hodnotu objednaného zboží uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu

9. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením úplné kupní ceny zboží.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále vše jen jako „osobní údaje“).

10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

11.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

12. DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím v objednávce.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo zdánlivé, nebo se takovým stane, namísto těchto ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému, neúčinnému nebo zdánlivému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností, neúčinností nebo zdánlivostí jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

13.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa pro doručování: ABEL-Computer s. r. o., Oblouková 1, OPAVA, 746 01
 • adresa elektronické pošty: prodejna@abel.cz
 • telefon: +420 553 630 630

V Opavě dne 1.1.2014


Informační materiály

Katalog ke stažení Na základě vašeho požadavku vám budou zcela zdarma zaslány kompletní materiály o naší společnosti zahrnující ceníky, detailní informace o společnosti a smlouvu o dílo.

Stáhnout katalog Zaslat materiály poštou